CO TO JEST KREDYT ? KLASYFIKACJA KREDYTÓW ::

Kredyt Mieszkaniowy - kompleksowe informacje dotyczące produktów i usług bankowych takich jak: rachunki bankowe, kredyty i pożyczki, lokaty bankowe. Serwis kredyt-mieszkaniowy.com Twoim najlepszym doradcą finansowym. Wypełnij wniosek online.

Porównanie kredytów mieszkaniowych Ranking kredytów mieszkaniowych

:: KREDYTY W PIGUŁCE::


Kredyt - jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel i czas oraz za określony procent. Udzielanie kredytów przez banki jest jednym z ich podstawowych zadań. Kredyt uzyskuje się na pewien czas, po którym należy go zwrócić. Czas ten liczony jest w dniach, a przy dłuższych okresach w miesiącach i latach.
Procent za kredyt jest jego ocena i stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia banku. Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty są odsetki kredytowe, których wielkość zależy od sumy udzielonego kredytu. Odsetki te płaci kredytobiorca i są one dla niego kosztem. Odsetki od kredytów stanowią podstawowy przychód banku. Kredyty zaciągają przedsiębiorstwa gdy brak im środków na konkretne cele. Kredyty bankowe pełnią następujące funkcje:
- Kreatywną (polega ona na tworzeniu pieniądza. Bank udzielając kredytu działa podobnie jakby emitował pieniądz, bowiem kwota udzielonego kredytu jest przeznaczona na określone wydatki i działa tak jakby kredytobiorca otrzymał określoną kwotę pieniężną. Funkcja ta może być przyczyna inflacji, ponieważ jej skutkiem może być nadmierna ilość pieniądza w obiegu.)
- Płatniczą (polega ona na umożliwieniu kredytobiorcy zapłacenia swoich płatności wierzycielom).
- Finansową (polega ona na stworzeniu możliwości sfinansowania przedsiębiorstwom określonych przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością).
- Kontrolną (wynika z trybu jego udzielania przez bank. Bank może udzielić kredytu jedynie wiarygodnym kredytobiorcom).


Cechy Kredytu:

- charakter pieniężny( tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze)
- zwrotność ( kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodnie z umową)
- celowość (bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank)
- odpłatność ( kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach:
1. prowizja od kredytu przyznanego
2. odsetki od kredytu wykorzystanego)
- zabezpieczenie ( kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).


Klasyfikacja kredytu:

a) ze względu na przeznaczenie:
- na działalność gospodarczą
- konsumpcyjny
- mieszkaniowe

b) ze względu na czas spłaty:
- krótkoterminowe do 1 roku
- średnioterminowe do 5 lat
- długoterminowe powyżej 5 lat

c) ze względu na zabezpieczenie:
- lombardowe ( zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy)
- hipoteczne ( zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej)

d) ze względu na walutę:
- kredyty w złotych polskich
- kredyty w dewizach

e) ze względu na przedmiot kredytowania:
- inwestycyjne (przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych)
- obrotowe (przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej).

f) ze względu na formę kredytowania:
- kredyty dyskontowe (wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności)
- kredyty akceptacyjne (polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu)
- kredyty czekowe ( służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku)
- kredyty lombardowe (udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów)
- kredyty hipoteczne (udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach)
- kredyty inkasujące wierzytelność (udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów)

g) ze względu na specjalne warunki kredytowe
- kredyty preferencyjne (udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele)
- kredyty dewizowe ( udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym).

KREDYT NA ZAKUP MIESZKANIA

Nie wiesz jaki kredyt na zakup mieszkania wybrać ? Jeśli masz wątpliwości to proponujemy skorzystanie z darmowego doradcy kredytowego, który ma dostęp do najlepszych kredytów mieszkaniowych i hipotecznych w Polsce. Zapraszamy do działu :

NAJLEPSZE KREDYTY MIESZKANIOWEKREDYTY BANKOWE OFERTA
Korzystna oferta banków online.
Wyślij wniosek przez internet.Wszelkie prawa zastrzezone 2004 © http://www.kredyt-mieszkaniowy.com